Spółka BioVirtus przykłada najwyższą wagę do ochrony Pana/Pani danych i prywatności. Pragniemy zapewnić, że traktujemy Pana/Pani dane z najwyższą starannością oraz z uwzględnieniem zobowiązań wynikających z obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

Z niniejszej Polityki dowie się Pan/Pani w jaki sposób wykorzystujemy informacje będące Pana/Pani danymi osobowymi w rozumieniu przepisów Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych. Znajdzie tu Pan/Pani także informacje o uprawnieniach, które przysługują Panu/Pani 
w związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych przez Spółkę Biovirtus.

Wszelkie sformułowania pisane z wielkiej litery mają znaczenie nadane im w Słowniczku, który znajduje się w sekcji IV niniejszej Polityki.

Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią poniższego dokumentu. Niniejsza Polityka może ulegać zmianom, zatem prosimy regularnie odwiedzać naszą stronę internetową: www.uczestnikbadania.pl.

 

I. Pana/Pani dane osobowe i sposób ich wykorzystywania

W tej sekcji Polityki znajdzie Pan/Pani informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie wykorzystania oraz okresie przechowywania Pana/Pani danych przez Spółkę Biovirtus.

 

1. Rekrutacja do badań klinicznych

Dla Pana/Pani jako Ochotnika do ewentualnego uczestnictwa w bieżących i przyszłych badaniach klinicznych przeprowadzanych w ośrodku badań klinicznych Spółki Biovirtus rejestrujemy Pana/Pani dane w naszej bazie rekrutacyjnej. Dane te uzyskujemy bezpośrednio od Pana/Pani i za Pana/Pani zgodą w dwojaki sposób: przy użyciu formularza rejestracyjnego na stronie uczestnikbadania.pl lub otrzymując wypełnioną przez Pana/Panią osobiście ankietę rejestracyjną przed rozpoczęciem badania klinicznego. Gdy badanie kliniczne uzyska wszystkie niezbędne pozwolenia i zostanie otwarte w naszym ośrodku, rozpoczynamy rekrutację do badania, sprawdzając, czy na podstawie zarejestrowanych przez nas danych spełnia Pan/Pani wymagania dla kandydata do badania. Jeśli tak, to próbujemy skontaktować się z Panem/Panią w celu zaproszenia do wzięcia udziału w procesie rekrutacji do badania.

 

Jakie dane przetwarzamy w związku z rekrutacją do badań klinicznych?

 • Dane identyfikujące tożsamość Ochotnika do badań klinicznych;
 • Dane adresowe Ochotnika;
 • Dane kontaktowe Ochotnika;
 • Dane o stanie zdrowia i stylu życia Ochotnika - te dane są niezbędne do włączenia Pana/Pani 
  do procesu rekrutacji do konkretnego badania klinicznego;
 • Dane o uczestnictwie w innych badaniach klinicznych.

 

Jak długo przechowujemy Pana/Pani dane?

Do momentu cofnięcia przez Pana/Panią zgody na bycie Ochotnikiem do badań klinicznych.

 

Czy udostępniamy Pana/Pani dane?

Na tym etapie nie udostępniamy Pana/Pani danych żadnym podmiotom trzecim.

 

Podstawa prawna przetwarzania ww. danych osobowych:

Pana/Pani wyraźna zgoda (art. 9 ust. 2 lit a) RODO).

 

2. Przeprowadzanie badań klinicznych

W momencie, gdy podpisze Pan/Pani Formularz Świadomej Zgody traktujemy Pana/Panią jako Uczestnika badania klinicznego i rozpoczynamy przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych niezbędnych do wykonania badania klinicznego przeprowadzanego w ośrodku Spółki BioVirtus.

Dane te uzyskujemy bezpośrednio od Pana/Pani i za Pana/Pani zgodą. 

 

Jakie dane przetwarzamy w związku z prowadzeniem badań klinicznych?

 • Dane identyfikujące tożsamość Uczestnika badań klinicznych;
 • Dane adresowe Uczestnika;
 • Dane kontaktowe Uczestnika;
 • Dane medyczne Uczestnika zbierane w trakcie realizacji badania klinicznego.

 

Jak długo przechowujemy Pana/Pani dane?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi dokumentacji medycznej oraz praw pacjenta. 

 

Czy udostępniamy Pana/Pani dane?

Pana/Pani dane możemy udostępniać wyłącznie podmiotowi, który podpisał z nami umowę 
o przeprowadzenie badania klinicznego, w którym Pan/Pani uczestniczy, czyli tak zwanemu Sponsorowi badania lub firmie go reprezentującej oraz podmiotom nadzorującym prowadzenie badań klinicznych, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Podstawa prawna przetwarzania ww. danych osobowych:

Pana/Pani wyraźna zgoda (art. 9 ust. 2 lit a) RODO).

 

II. Ma Pan/Pani kontrolę nad swoimi danymi

Zgodnie z przepisami Ogólnego Rozporządzenia dotyczącego Ochrony Danych Osobowych (RODO) przysługuje Panu/Pani:

 

 1. prawo do wyrażenia oraz cofnięcia zgód:
 • Jako Ochotnik do badań klinicznych
 • Jako Uczestnik badania klinicznego może Pan/Pani wyrazić albo cofnąć zgodę w siedzibie Spółki BioVirtus, przez telefon, za pośrednictwem korespondencji e-mail lub listownej (adresy kontaktowe znajdują się w sekcji IV niniejszej Polityki);

 

 1. prawo do wniesienia sprzeciwu dotyczącego przetwarzania Pana/Pani danych osobowych 
  w ramach prawnie uzasadnionych interesów Spółki Biovirtus, z przyczyn związanych z Pana/Pani szczególną sytuacją;

 

 1. prawo dostępu do Pana/Pani danych, w tym uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, także w formie elektronicznej;

 

 1. prawo do sprostowania (poprawienia) Pana/Pani danych osobowych, jeśli te dane znajdujące się w naszym posiadaniu są niedokładne lub niekompletne;
 2. prawo do usunięcia Pana/Pani danych, jeśli te dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, a Spółka BioVirtus nie ma podstaw do ich przetwarzania, np. na podstawie Pana/Pani zgody albo do realizacji obowiązku prawnego;

 

 1. prawo do przenoszenia danych udostępnionych nam przez Pana/Panią w formacie do odczytu maszynowego (pozwalającym na swobodny odczyt przez komputer), np. gdyby Pan/Pani chciał/a udostępnić je innemu podmiotowi;

 

 1. prawo ograniczenia przetwarzania Pana/Pani danych w następujących przypadkach (przy składaniu wniosku należy wskazać jeden z poniższych przypadków):
 • jeśli ma Pan/Pani zastrzeżenia co do prawidłowości swoich danych;
 • jeśli Pan/Pani uważa, że nie powinniśmy przetwarzać Pana/Pani danych, ale jednocześnie 
  nie chce Pan/Pani, abyśmy je usunęli;
 • jeśli Pana/Pani dane osobowe nie są już nam potrzebne, natomiast potrzebuje ich Pan/Pani 
  w związku z dochodzeniem roszczeń;
 • jeśli wyraził Pan/Pani sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych, a naszym obowiązkiem jest sprawdzenie, czy powinniśmy je dalej przetwarzać.

 

Może Pan/Pani skorzystać ze swoich uprawnień poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji 
w siedzibie Spółki BioVirtus, za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej.

Spółka BioVirtus w terminie miesiąca od otrzymania dyspozycji – udzieli Panu/Pani informacji 
o działaniach podjętych w związku z Pana/Pani żądaniem. W razie potrzeby termin realizacji Pana/Pani żądania może zostać przedłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę zgłoszonych żądań.

 

W celu realizacji Pana/Pani żądania, jesteśmy uprawnieni do weryfikacji Pana/Pani tożsamości, aby Pana/Pani dane nie trafiły do nieuprawnionej osoby.

 

Jeżeli Pana/Pani żądanie okazałoby się ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój nagminny charakter, Spółka BioVirtus może zażądać uzasadnionej opłaty 
za realizację wniosku albo odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem.

 

III. Przydatne dane kontaktowe

Administrator danych osobowych: 

administratorem Pana/Pani danych osobowych jest BioVirtus Research Site Sp. z o.o. z siedzibą 
w Warszawie (02-928), przy ul. Augustyna Locciego 5 lok. 2, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000447730, NIP 534-24-89-662, kapitał zakładowy w wysokości 100 000 zł.

 

Inspektor Ochrony Danych Osobowych: może Pan/Pani skierować dowolne pytania, uwagi lub wnioski dotyczące Pana/Pani danych osobowych do naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych: iod@biovirtus.eu.

 

Siedziba Spółki BioVirtus znajduje się w Warszawie (02-928), przy ul. Augustyna Locciego 5 lok. 2.

 

Ośrodek badań klinicznych Spółki BioVirtus znajduje się w dwóch lokalizacjach:

 1. w Józefowie (05-410) przy ul. Nadwiślańska 37
 2. w Warszawie (02-797) przy Al. Komisji Edukacji Narodowej 36 lok. U-133.

 

W celu realizacji Pana/Pani uprawnień, wyrażenia albo cofnięcia zgód oraz wnoszenia sprzeciwów, prosimy o udanie się do siedziby Spółki BioVirtus lub skorzystanie z poniższych możliwości kontaktu:

 • adres e-mail: iod@biovirtus.eu,
 • poczta tradycyjna: Biovirtus Research Site Sp. z o.o., ul. Locciego 5 lok. 2, 02-928 Warszawa
 • numer telefonu: 22 101-07-54 (opłata za połączenie zgodna z taryfą operatora).

 

Organ nadzoru ochrony danych osobowych:

jeśli nie jest Pan/Pani zadowolony/a z udzielonej przez nas odpowiedzi, może Pan/Pani złożyć skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

 

IV. Słowniczek

Spółka BioVirtus  

BioVirtus Research Site Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-928), przy ul. Augustyna Locciego 5 lok.2, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 
KRS 0000447730, NIP 534-24-89-662, kapitał zakładowy w wysokości 100 000 zł.

 

Ochotnik do badań klinicznych (w skrócie Ochotnik):

osoba fizyczna, która wyraziła zgodę na ewentualne uczestnictwo w bieżących lub przyszłych rekrutacjach do badań klinicznych, przeprowadzanych w ośrodku badań klinicznych Spółki BioVirtus.

 

Uczestnik badania klinicznego (w skrócie Uczestnik):

osoba fizyczna, która podpisała Formularz Świadomej Zgody dotyczący konkretnego badania klinicznego przeprowadzanego w ośrodku badań klinicznych Spółki BioVirtus.

 

Formularz Świadomej Zgody: 

Dokument, który podpisuje Uczestnik przez co dobrowolnie wyraża chęć wzięcia udziału w badaniu klinicznym po uświadomieniu mu wszystkich aspektów tego badania, które są istotne przy podejmowaniu decyzji o uczestnictwie.

 

Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych:

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119, s. 1).

 

V. Aktualizacje naszej Polityki 

Niniejsza Polityka wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 r. W związku z potrzebami, jakie mogą wyniknąć z rozwoju oferowanych przez nas usług albo zmian regulacyjnych, uprawnieni jesteśmy 
do zmiany Polityki. Nowa wersja Polityki publikowana będzie na naszej stronie internetowej.     

 

Wersja 2 z dnia 17.05.2019 r.